„Region Beskydy“ volejbalová liga

Pravidla

1. Základní ustanovení

1.1 Ustanovení

„Region Beskydy“ volejbalovou ligu smíšených amatérských družstev (dále jen „RB“VL) pořádá a řídí spolek Beskydská volejbalová liga amatérů, z.s., se sídlem ve Frýdku-Místku na ulici Vítězslava Nezvala 549, IČ 02694409.

Celou „RB“VL řídí tříčlenná správní rada. „RB“VL se řídí těmito pravidly. Případné doplňky těchto pravidel schvaluje správní rada.

Oficiální webové stránky „RB“VL jsou www.rbvl.cz.

1.2 Cíl „RB“VL – Motto:

Pojďme se bavit volejbalem v každém věku.

1.3 Struktura „RB“VL

Nejvyšším orgánem „RB“VL je tříčlenná správní rada. Má veškeré pravomoci a jejich rozhodnutí je konečné.

Hlavním úkolem správní rady je řízení „RB“VL, zejména organizace jednotlivých hracích termínů, řešení vzniklých nejasností a jako jediná s konečnou platnosti rozhoduje o pokutách a kontumačních výsledcích.

Každý hrací den bude po celou dobu přítomen řídící soutěže, který bude dohlížet na chod hracího dne a bude rozhodovat o přestupech a hostování hráčů a řešit případné spory.

1.4 Pojištění

Všichni účastníci „RB“VL startují na své vlastní zdravotní riziko a ze své zdravotní pojistky.

2. Startující družstva

2.1 Účastnicí „RB“VL

Účastníkem soutěže se může stát jakékoliv družstvo, které splňuje pravidla „RB“VL, je řádně a včas přihlášeno, předložilo soupisku s minimálním počtem 8 hráčů (3 ženy a 5 mužů), uhradilo startovné pro daný ročník a je správní radou do soutěže přijato.

Družstvo může být přihlášeno pouze do jedné ligy v daném ročníku.

Každé družstvo uvede v přihlášce název družstva, jméno a příjmení vedoucího družstva, který bude družstvo zastupovat a komunikovat se správní radou „RB“VL, a kontakt na něho (telefon, e-mail, případně adresu pro příjem pošty).

2.2 Registrovanost

„RB“VL se nesmí zúčastnit hráči (muži), kteří v aktuálním soutěžním ročníku jsou uvedení na soupisce týmu hrajícího krajské a vyšší soutěže dospělých a ligové soutěže mládeže organizované ČVS. Registrování hráči družstev okresních a městských soutěží jsou pro „RB“VL považování za neregistrované.

U žen se registrovanost nezkoumá.

U hráčů ze Slovenska a z Polska bude registrovanost kontrolována na základě předběžné dohody se Slovenskou volejbalovou federací a příslušným Krajským volejbalovým svazem v Polsku.

U hráčů 40 letých a starších se registrovanost neposuzuje. Rozhodující je den narození (dovršení 40 let).

Správní rada si vyhrazuje právo namátkové fyzické kontroly vybraného hráče nebo hráčky během hracího dne ve srovnání se soupiskou „RB“VL a následnou kontrolou registrovanosti.

2.3 Smíšenost

Družstvo musí nastoupit k utkání v 6 hráčích, z toho musí být alespoň 2 ženy (tzn. stanovené složení: 4m+2ž, 3m+3ž, 2m+4ž, 1m+5ž, 0m+6ž). Všichni hráči, kteří nastoupí k utkání, musí být uvedeni na soupisce družstva. Nastoupení družstva k utkání ve složení 6m+0ž nebo 5m+1ž je vyloučeno.

2.4 Soupiska

Soupiska družstva může obsahovat libovolný počet hráčů. Každý hráč může v soupisce „RB“VL startovat pouze za jedno družstvo ve všech ligách.

U všech hráčů musí být uvedeno jméno, příjmení a datum narození pro kontrolu registrovanosti. U registrovaných hráčů musí být na soupisce také uveden oddíl a soutěž, kterou hrají. Pokud bude zjištěno, že některé údaje na soupisce neodpovídají skutečnosti, či chybějí (např. oddíl u registrovaných), může vedení „RB“VL zakázat start hráči, u kterého došlo k pochybení, či potrestat družstvo za neoprávněný start takového hráče odebráním bodů.

Vzhledem k možnosti uvést na soupisku libovolný počet hráčů, nebude možné žádat o případnou neúčast družstva na hracím dni z důvodů např. dovolených, školních prázdnin ap.

Soupisky budou vedoucím družstev k dispozici vždy před zahájením každého z prvních čtyř hracích dnů. Jiný termín je třeba domluvit s řídícím soutěže.

2.5 Dopisování hráčů na soupisku

Hráč, který není na soupisce družstva hrajícího „RB“VL, může být dopsán na soupisku nejpozději před zahájením lednového (tj. čtvrtého) hracího dne. Po tomto termínu již dopisování není možné. Dopsání hráče provede pouze vedoucí družstva, zajistí podpis nového hráče na soupisku, a svým podpisem s datem ho potvrdí člen správní rady.

O dopsání hráče na soupisku lze předem požádat i e-mailem odeslaným na adresu werner.cigan@email.cz. Na adresu, ze které byla žádost odeslána, bude pak zasláno potvrzení o dopsání či zamítnutí s odůvodněním. Zapsání hráče do listinné soupisky s podpisy bude provedeno v následující hrací den.

2.6 Přestupy hráčů

Přestup je možné uskutečnit nejpozději před zahájením lednového (tj. čtvrtého) hracího dne. O přestup musí požádat hráč, jehož se to týká a to zásadně se souhlasem příslušného vedoucího družstva odkud hráč přestupuje.

Změnu na obou soupiskách (vyškrtnutí ze soupisky družstva, z něhož hráč přestupuje a dopsání na soupisku družstva, do kterého hráč přestupuje) provede řídící soutěže. Obě soupisky potvrdí svým podpisem a datem uskutečněného přestupu.

3. Systém soutěže

3.1 Základní pravidla

Hraje se dle platných pravidel volejbalu.

3.2 Hrací systém

„RB“VL je organizovaná jako dlouhodobá soutěž v měsících říjen až březen, příp. duben. Veškeré zápasy budou odehrány v hale na třech kurtech.

„RB“VL je organizována rozdělením družstev do Ligy „A“ a Ligy „B“. V Lize „A“ startují družstva, která si účast vybojovala v předchozím ročníku. V Lize „B“ startují družstva ostatní, včetně nově přihlášených.

Liga „A“ je omezena maximálně16 účastníků. Liga „B“ je soutěží otevřenou a počet družstev se nelimituje.

Pořadatel si vyhrazuje možnost uspořádat soutěž bez rozdělení do Ligy „A“ a Ligy „B, v případě přihlášení malého počtu družstev do ročníku. Minimální počet je 12 družstev v lize.

Utkání se hrají na 2 vyhrané sety do 25 bez ztrát (konec setu rozdílem 2 bodů). Třetí set je zkrácen do 15 bodů (konec setu rozdílem 2 bodů).

Liga „A“ a Liga „B“ se hrají v samostatných termínech.

Liga „A“ a Liga „B“ se odehraje hracím systémem, který určí pořadatel dle počtu přihlášených družstev.

Přesný herní systém bude popsán v ROZPISU „RB“VL, který bude k dispozici na oficiálních webových stránkách a na každém hracím dnu u pořadatelů.

3.3 Sestupy a postupy

Družstva na posledních 3 místech v konečném pořadí Ligy „A“, sestoupí do Ligy „B“. Naopak 3 nejlepší družstva z Ligy „B“ mají právo postoupit do Ligy „A“ pro následující ročník. V případě, že v Lize „A“ není naplněn maximální počet 16 účastníků, může správní rada rozhodnout o omezení sestupu.

3.4 Bodování

Družstva si za zápasy připisuji do tabulky body takto:

 • 3 body za vítězství 2:0
 • 2 body za vítězství 2:1
 • 1 bod za prohru 1:2
 • 0 bodu za prohru 0:2
 • -1 bod za kontumaci

3.5 Rozhodčí

Všechny zápasy budou řídit delegování rozhodčí.

3.6 Začátky zápasů

Orientační čas začátku jednotlivých utkání je uveden v herním systému. Skutečný čas začátku utkání je vyhlášen delegovaným rozhodčím minimálně 5 minut předem.

Družstva se dostaví k zápasu alespoň 5 minut před stanoveným začátkem. Čekací doba je 10 minut od stanoveného začátku, poté může být zápas řídícím soutěže „RB“VL kontumován ve prospěch čekajícího družstva. Není-li přítomno ani jedno družstvo, řídící soutěže „RB“VL kontumuje zápas oběma družstvům.

Družstva mají nárok na 5 minutové rozcvičení před začátkem utkání.

3.7 Zápis o utkání

Rozhodčí mají povinnost ke každému utkání vyhotovit „Zápis o utkání“ a po utkání ho odevzdat řídícímu soutěže. Tento dokument získá rozhodčí před utkáním od řídícího soutěže.

Zápis o utkání kromě bodů a výsledku obsahuje:

 • podpisy kapitánů a rozhodčího po utkání,
 • případné protesty kapitánů proti porušení pravidel „RB“VL,
 • záznamy o dopsání výsledků pro neúplnost nebo kontumaci.

3.8 Výsledky

Výsledky, průběžné pořadí a další informace zveřejňuje správní rada „RB“VL na oficiálních internetových stránkách a to nejpozději do dvou dnů od uskutečnění hracího dne.

3.9 Hra s liberem

Pravidla dovolují hrát až se dvěma libery. Pro „RB“VL to mohou být buď 1 muž nebo 2 muži, 1 žena nebo 2 ženy. Jejich start je stanoven těmito podmínkami:

Družstvo MUSÍ nastoupit jednotně oblečeno, přičemž libero (libera) MUSÍ nastoupit ve výrazně barevně odlišném oblečení (platí pro obě ligy). Libera musí mít stejnou barvu oblečení.

Liberem se myslí pouze hráč či hráčka, který bude ve svém postavení střídat pouze hráče či hráčku tak, aby bylo zachováno stanovené složení družstva na hřišti tj. 6 hráčů, z toho min. 2 ženy (4m+2ž, 3m+3ž, 2m+4ž, 1m+5ž, 0m+6ž). Libero střídá pouze hráče (hráčky) zadní řady!

Družstvo, které nastoupí s liberem, musí tuto skutečnost oznámit před zahájením utkání rozhodčímu.

Rozhodčí neumožní družstvu start s liberem, pokud nebudou dodrženy podmínky ustrojení družstva s liberem a stanoveného složení družstva.

Správní rada schvaluje výjimku z Pravidel volejbalu takto:

Pokud družstvo nastoupí se šesti hráči + libero a v průběhu utkání dojde ke zranění hráče, povoluje se ihned nahradit zraněného hráče liberem. Zraněný hráč se již do konce utkání nemůže vrátit do hry. Zároveň musí být dodržen čl. 2.3 Smíšenost!

3.10 Družstva „neúplná“ a „nepřítomná“

Správní rada znovu upozorňuje, že hrát „RB“VL v neúplném složení nebo s pěti hráči je nepřípustné, i kdyby s tím jakkoliv soupeř souhlasil.

Řešení situace, kdy družstvo nastoupí s minimálním počtem hráčů:

 • a) Družstvo nastoupilo s minimálním počtem hráčů ve stanoveném složení (čl. 2.3 Smíšenost) a zranil se hráč. Družstvo se stalo „neúplným“ a postup je takový, že rozhodčí dopíše stav setů tak, aby výsledek byl buď 2:0, nebo 2:1 pro soupeře. Uvedené výsledky se stávají platnými a vítěz získává 3, nebo 2 body. Poražení 1, nebo 0 bodů. Utkání není kontumováno!
 • b) Družstvo nemá stanovené složení nebo má pro další utkání pouze 5 hráčů. Stává se tzv. „nepřítomným“prohrává své utkání kontumačně 0:2 (0:50) a do tabulky se započítává -1 bod.

3.11 Sportovní výstroj

Hráči musí nastoupit ke hře ve sportovní sálové obuvi.

Správní rada doporučuje jednotné oblečení, myslí se tím především jednotné dresy (trička), případně i trenýrky, dresy pokud možno i s čísly.

V případě využívání libera musí nastoupit příslušné družstvo k utkání v jednotném ustrojení a libero musí nastoupit k utkání ve výrazně barevně odlišném oblečení (viz čl. 3.9 Hra s liberem)!

3.12 Hrací míče

V „RB“VL je hracím míčem GALA Official BV 5591S. Hrací míče zajišťuje pořadatel „RB“VL.

3.13 Zapisovatel

Vedení zápisu utkání včetně ovládání ukazatele skóre se ujme někdo z nehrajících hráčů jednoho či druhého družstva. V případě, že obě družstva nastoupí k utkání s minimálním počtem 6 hráčů, vyřeší zapisovatele sama družstva požádáním kohokoliv z nehrajících družstev.

4. Spory a tresty

4.1 Neúčast

Neúčast družstva na hracím dnu je neomluvitelná. Družstvo prohrává kontumačně zápasy hracího dne (ostatní družstva jsou totiž poškozená změnami v rozpisu hracího dne, které vznikly vyřazením zápasu v rozpisu).

Za opakovanou neúčast bude družstvo ze soutěže vyloučeno.

Neúčast družstva z důvodu nařízené karantény nebo omezení cestování COVID 19.

Pokud se družstvo nemůže zúčastnit hracího dne z důvodu nařízené karantény, musí toto družstvo doložit potvrzením příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (krajská hygienické stanice).

Pokud se družstvo nemůže zúčastnit hracího dne z důvodu omezení cestování, musí být doloženo příslušným rozhodnutím vlády či orgánu ochrany veřejného zdraví příslušné země.

Neúčast družstva na hracím dnu z těchto důvodů je považováno jako opodstatněné. Neodehrané zápasy nebudou kontumovány, družstvu nebude odečten bod, jako v případě kontumace, ale zápas bude dopsán s nulovým skóre nezúčastněného družstva (0:25, 0:25, 0 bodů). Družstvo nebude dále nijak sankcionováno.

4.2 Spory

Protest proti porušení pravidel „RB“VL je možno podat před podpisem Zápisu o utkání kapitánem družstva.

Tento protest je nutno zaznamenat do Zápisu o utkání písemně a to za přítomnosti rozhodčího. Stvrzením Zápisu o utkání bez podaného protestu se výsledek stává platným a nelze se proti němu odvolat.

Veškeré spory řeší správní rada „RB“VL. Rozhodnutí rady je konečné a nelze se proti němu odvolat.

5. Závěrečné ustanovení

5.1 Vedení soutěže

„RB“VL je řízená správní radou, kterou tvoří členové spolku „Beskydská volejbalová liga amatérů“:

 • Werner Cigán – předseda spolku pověřený řízením soutěže
 • Zdeněk Lička – místopředseda spolku pověřený zastupováním řídícího soutěže
 • Jiří Pomykal – člen spolku pověřený evidencí a kontrolou soupisek družstev a zastupováním řídícího soutěže

Správní rada si vyhrazuje právo na změnu pravidel tak, aby byl zabezpečen hladký a bezproblémový průběh „RB“VL.

Případné změny musí být zaslány či předány správní radě nejpozději před zahájením hracího dne, od něhož změny platí.

Správní rada rozhoduje o všech záležitostech neuvedených v těchto PRAVIDLECH, jakož i o dalších problémech vzniklých v jednotlivých hracích dnech.

5.2 Platnost pravidel

Tato pravidla jsou platná od 25. září 2020


Ve Frýdku Místku dne 22. září 2020

Pořadatel „RB“VL

Beskydská volejbalová liga amatérů, z.s.
V. Nezvala 549, Frýdek-Místek
IČ 02694409

Statutární město Frýdek-Místek Region Beskydy