„Region Beskydy“ volejbalová liga

GDPR - ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Spolek Beskydská volejbalová liga amatérů, z.s. se sídlem ve Frýdku-Místku na ulici V. Nezvala 549, IČ 02694409 (dále jen spolek) získává a zpracovává osobní údaje hráčů „Region Beskydy“ volejbalové ligy smíšených amatérských družstev (dále jen „RB“VL).

Spolek jako správce osobních údajů postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Jsou to osobní údaje vedoucích družstev a hráčů uvedených na přihlášce a soupisce příslušného ročníku „RB“VL. Tyto osobní údaje nepodléhají udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu spolku za účelem organizace „RB“VL dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány na základě zapsání vedoucího družstva na přihlášce nebo zapsání hráče na soupisku příslušného ročníku „RB“VL.

Evidované osobní údaje vedoucího družstva: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa za účelem kontaktu na vedoucího družstva a účetních dokladů.

Evidované osobní údaje hráče: jméno, příjmení, datum narození za účelem kontroly registrovanosti dle pravidel „RB“VL.

Osobní údaje jsou uchovávány v listinné podobě přihlášky a soupisky po dobu maximálně 5 let po uskutečnění příslušného ročníku „RB“VL.

Dále jsou osobní údaje, a to jméno a příjmení hráče, uchovány elektronicky zveřejněním soupisky družstva na webových stránkách „RB“VL. Po ukončení příslušného ročníku „RB“VL jsou údaje smazány.

Odpovědnost za uchování nebo mazání dat má předseda spolku.

Osobní údaje nejsou předávány jiným organizacím.

Práva subjektu osobních údajů

Každá osoba, která poskytla osobní údaje, má právo požadovat od spolku jako správce

  • přístup k osobním údajům, které se jej týkají
  • opravu nepřesných údajů,
  • výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

Kontaktní údaje spolku jsou uvedeny v sekci Kontakty.

Každá osoba, která poskytla osobní údaje, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pořizování fotografií a videonahrávek

V průběhu konání „RB“VL a na souvisejících akcích mohou být účastníky a návštěvníky pořizovány fotografie a videozáznamy. Spolek tuto činnost neorganizuje.

Spolek však může pořízené fotografie a videonahrávky publikovat v tisku a v elektronických médiích za účelem zpravodajství o činnosti spolku dle ustanovení § 89 občanského zákoníku.

Pořadatel „RB“VL

Beskydská volejbalová liga amatérů, z.s.
Vítězslava Nezvala 549, Frýdek-Místek
IČ 02694409

Statutární město Frýdek-Místek Region Beskydy